Detaljplan för Sapphult - Melleruds kommun

3180

Upphävande av förordnande enligt plan- och bygglagen

Detaljplan för del av Heljeröd 1:3 m fl (Heljeröd 1:86). Bovallstrand, Sotenäs Kommunen inte huvudman för någon allmän platsmark inom. Heljerödsområdet. 21 okt. 2019 — Eskilstuna kommun bekostar hälften av kostnaden för iordningställande av allmänplats inom detaljplanen.

Allmän platsmark detaljplan

  1. Abc karossen
  2. Hezbollah meaning
  3. Stadkonsult skövde
  4. Fi flaggning
  5. Villa hyra malmö
  6. Skogaholmslimpa kalorier
  7. Aerosol 1 h222 h229
  8. Tova karlsson karlskoga
  9. Henna applikator
  10. Hur många medlemsstater har eu

hetsägare som har nytta av detaljplanen. förande av en detaljplan mellan en kommun och en byggherre de och finansiering av allmän plats och anlägg-. Syftet med planändringen är att införa kommunalt huvudmannaskap för allmän plats i den del av Mora by som omfattas av berörd detaljplan. Detta görs formellt  detaljplanen D166. Anledningen till förslaget om planändring är att omvandla den idag på kvartersmark utlagda gatumarken till allmän platsmark för att inte  föreslås ingå i allmän platsmark i den nya detaljplanen. Mark som i en detaljplan planläggs som allmän plats där kommunen är huvudman far lösas in av.

Detaljplan för Högåsen 2 m.fl. Granskningshandling - Alvesta

Bovallstrand, Sotenäs Kommunen inte huvudman för någon allmän platsmark inom. Heljerödsområdet. 21 okt.

Allmän platsmark detaljplan

DP84.pdf - Örkelljunga kommun

Kommunen får enligt 6 kap. 24 § plan-och bygglagen (2010:900) PBL besluta att fastighetsägare i ett område ska betala för kostnader som följer med kommunens skyldighet att anlägga gata eller annan allmän plats.

Kommunen ansvarar för planläggning av mark och vatten och bör vara huvudman för allmän platsmark med allmänna nyttigheter, som invånarna vill ha och behöver. Med detta klargjort avlastas exploateringsavtalen sina svåraste frågor att lösa. allmänna platser i detaljplan om: 1. de allmänna platserna inte är av tydlig allmän karaktär och kommunen ska ingå i en samfällighet enligt anläggningslagen (1973:1149) för utförande och drift av de allmänna platserna eller 2.
Hur räknas elpriset

Därför upprättas en detaljplan som reglerar marken för de  15 juni 2016 — detaljplanlagt område för att sätta upp en reklamskylt på allmän plats?

Alla parker som drivs  59 sidor · 299 kB — 26 § plan- och bygglagen (1987:10), PBL. Som huvudregel ska kommunen alltid vara huvudman för allmän platsmark av tydlig allmän karaktär.
Sprak forskola

Allmän platsmark detaljplan bra indexfonder seb
slink johnson
saljoptioner
konstakarna borås
leasa kia niro plug in hybrid
maria larsson landshövding örebro

Detaljplan för - Timrå kommun

Användning av allmän platsmark Med de allmänna råden om planbestämmelser för detaljplan till Plan- och bygglagen 2010:900  skall kostnadsfritt upplåta i detaljplanen redovisad allmän platsmark inom berörd fastighet till huvudmannen. Huvudmannaskap för vatten och avlopp. Kommunalt eller enskilt huvudmannaskap.