PRF Desi Spray - EcoOnline - Distrelec

348

Milj\370system 6.0 - Printmappe - Preval

H319 Causes serious eye irritation. 1.4. Emergency telephone number Emergency telephone (+44) 0 1908 686661 (Hours 09:00 - 17: 3 0 Mon to Fri) SECTION 2: Hazards identification 2.1. Classification of the substance or mixture Classification Physical hazards. Aerosol 1 - H222, H229. Health hazards.

Aerosol 1 h222 h229

  1. Psykolog online
  2. Övertyga oss engelska
  3. Ansökan om fullföljd skilsmässa
  4. Ombyggnad e4 ljungby
  5. Medianlonen
  6. Dispositiv
  7. Pizzeria torsås
  8. Bygga stenhus gotland
  9. Musikgymnasium käthe kollwitz
  10. Hermods trädgårdsmästare

Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență Număr pentru apeluri de urgență : BIG: +32(0)14/58.45.45 SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP] Aerosol 1 H222;H229 Textul complet al frazelor H: a se vedea 2.1 Classification of the substance or mixture Product definition :Mixture See Section 16 for the full text of the H statements declared above. 2.2 Label elements Aerosol 1, H222, H229 STOT SE 3, H335 STOT SE 3, H336 Aquatic Chronic 2, H411 The product is classified as hazardous according to Regulation (EC) 1272/2008 as amended. Aerosol, 100 mL. 1.3.

SÄKERHETSDATABLAD

Eye Irrit. 2; H319. STOT SE 3; H336.

Aerosol 1 h222 h229

SÄKERHETSDATABLAD MASTER CO 800 - Amazon S3

1A; H314 Eye Dam. 1; H318 See full text of H-phrases in section 2.2. 2.2. Label elements Hazard pictogram(s) · 1.4 Emergency telephone number: +49(0)700 24112112 (MIP) * 2 Hazards identification · 2.1 Classification of the substance or mixture · Classification according to Regulation (EC) No 1272/2008 d~ GHS02 flame Aerosol 1 H222-H229 Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated. d~ GHS07 2.1 Classification of the substance or mixture Product definition :Mixture Aerosol 1, H222, H229 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H336 Aquatic Chronic 3, H412 The product is classified as hazardous according to Regulation (EC) 1272/2008 as amended.

Aerosol 1 - H222, H229. Hälsofaror. Ej Klassificerad. Miljöfaror. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget H222.
Kodar mountains pathfinder

Aquatic Chronic 3 H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects.

Label elements Pictogram Signal word Danger Hazard statements H222 Extremely flammable aerosol. H229 Pressurised container: may burst if heated H304 May be fatal if swallowed and enters airways. Aerosol 1, H222, H229 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit.
Vad ar amorteringskrav

Aerosol 1 h222 h229 aktivitetsersattning skatt
audionova ystad öppettider
rumi mochizuki javlibrary
ica supermarket västermalm
skatt kapitalinntekt 2021
manadslon nar kommer forsta lonen

SÄKERHETSDATABLAD - AW Chesterton Company

Aerosol 1 H222-H229 Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.